Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 28, 2006

Πρῶτον μὲν πάντων παρακαλῶ...

Ο κόσμος σύμφωνα με τον Κοσμά Ινδικοπλεύστη


Πρῶτον μὲν πάντων παρακαλῶ τοὺς μέλλοντας ἐντυγχά-
νειν τῇδε τῇ βίβλῳ, ἵνα μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ ἐπιμελείας
τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσωνται, καὶ μὴ παρέργως αὐτὴν διαδρα-
μεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰς ἐγκειμένας
ἱστορίας μετὰ πάσης σπουδῆς φιλοπόνως ἀπομάξοιντο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: